Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.zolyty.pl

 1. Klientem/ Użytkownikiem Centrum Zapoznawczego „Zolyty” mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, stanu wolnego lub za obustronną zgodą zainteresowanych stron również osoby pozostające w dłuższej separacji małżeńskiej, mające konkretne powody uniemożliwiające przeprowadzenie rozwodu.
 2. W uzasadnionych przypadkach lub na wyraźne życzenie jednej z zainteresowanych stron Centrum Zapoznawcze „Zolyty” może poprosić Klienta/ Użytkownika o przedłożenie stosownych dokumentów zaświadczających stan cywilny.
 3. Klienci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość informacji udzielnych w wypełnianej ankiecie,( REJESTRACJA). Udzielenie nieprawdziwych informacji mających na celu wprowadzanie zarówno Centrum Zapoznawczego „Zolyty” jak i jego Klientów w błąd, skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z bazy Centrum Zapoznawczego „Zolyty”.
 4. Podając swoje dane Klient/ Użytkownik zgadza się na ich gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystanie tylko i wyłącznie w celu określonym profilem działalności biura. Jednocześnie Klient zgadza się na poszukiwanie ewentualnego kandydata za pośrednictwem prasy oraz internetu, bez podania jakichkolwiek danych, umożliwiających identyfikację.
 5. Centrum Zapoznawcze „Zolyty” zobowiązuje się do udostępniania ofert, regularnie (w zależności od pozyskanych ofert) pokazywania zdjęć oraz przekazywania niezbędnych danych osobowych, koniecznych do podjęcia kontaktu (imię, wiek oraz ewentualnie za zgodą numer telefonu tylko i wyłącznie innym sprawdzonym Klientom / Użytkownikom Centrum Zapoznawczego „Zolyty”.
 6. Centrum Zapoznawcze „Zolyty” zobowiązuje się do przedstawiania  drogą telefoniczną lub mailową oferty kandydatów spełniających Państwa wymagania i wyobrażenia.

Centrum Zapoznawcze “Zolyty”  zobowiązuję się do przekazywania  wzajemnych kontaktów ( numeru telefonu klientowi/użytkownikowi od zaakceptowanego przez  klienta/ użytkownika kandydata oraz przekazanie kandydatowi numeru telefonu klienta/ użytkownika ). W ramach Pakietu Indywidualnego na okres 6 miesięcy  klientowi/ użytkownikowi przysługuje minimu 6 kontaków. W ramach Pakietu Indywidualnego  klientowi/ użytkownikowi przysługuje minimum 12 kontaktów. W ramach Pakietu Komfort na okres 6 miesięcy klientowi/ użytkownikowi  przysługuje minium 18 kontaktów.W ramach Pakietu Komfort na 12 miesięcy klientowi/ użytnikowi przysługuje minimum 36 kontaktów. W ramach Pakietu VIP na 12 miesięcy klientowi/ użytnikowi przysługuje minium 36 kontaktów. W ramach Pakiety Vip Priorytet klientowi/ użytnikowi przysługuje minimum 36 kontaktów. W przypadku mniejszej ilości kontaktów, umowa zostaje bezpłatnie przedłużona aż do czasu wywiązania się Centrum Zapoznawczego Zolyty  z określonej ilości kontaktów. Dalsze działania ( spotkania) pozostają tylko i wyłącznie Państwa sprawą – Klient / użytkownik jest jedynie zobowiązany do poinformowania Centrum Zapoznawczego „Zolyty” o braku zainteresowania innymi kandydatami oraz o rezygnacji lub zawieszeniu gotowości spotkań z wyszukiwanymi osobami. Zawieszenie gotowości spotkań można w każdej chwili cofnąć, a Centrum Zapoznawcze Zolyty ma obowiązek podjąć swoje usługi w ramach wcześniejszej zawartej umowy i opłaty, do momentu upływu terminu jej ważności lub wywiązania się z określonej w zawartym Pakiecie Indywidualnym, Komfort, Vip lub Vip Priorytet ilości kontaktów.

 • 7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z usług Centrum Zapoznawczego ”Zolyty” opłata zgodna z Naszą Ofertą nie podlega zwrotowi.
 • 8. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które w decydujący sposób wpłyną na funkcjonowanie Centrum Zapoznawczego „Zolyty”, zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, o czym zobowiązuje się powiadomić wcześniej swoich Klientów poprzez przesłanie informacji na wskazany adres e-mail bądź telefoniczny.
 • 9. Rejestracja – Klient (dalej Użytkownik) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety w zakładce „Rejestracja” i jej wysłania. Po weryfikacji danych i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik Centrum Zapoznawczego „Zolyty” otrzymuje na adres e-mail oferty kandydatów.
 • 10. Ochrona danych osobowych
  Serwis www.zolyty.pl w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo danych przesyłanych przez naszych użytkowników w sposób szczególny i za pomocą najnowszych rozwiązań technologicznych. Serwis www.zolyty.pl wykorzystuje dane podane przez użytkowników tylko i wyłącznie w obrębie serwisu. Właściciel serwisu www.zolyty.pl umożliwia w każdej chwili możliwość wglądu, edycji oraz poprawienia podanych danych osobowych.
 • RODO
 • Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • 11. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu www.zolyty.pl jest P.F.U.Promyk 2 A. Guzior z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny ul.Furgoła 46. Przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług. Każdy użytkownik posiadający profil w serwisie www.zolyty.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie profilu użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika). Po zakończeniu korzystania z usług Centrum Zapoznawczego „Zolyty” oraz serwisu www.zolyty.pl dane użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Centrum Zapoznawczego „Zolyty”. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu www.zolyty.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 12. Akceptacja niniejszego regulaminu, będącego częścią składową umowy, jaką Klient (użytkownik) zawiera z Centrum Zapoznawczym „Zolyty”, jest równoznaczne z zapoznaniem się z nim i wyrażaniem zgody na zawarte w nim postanowienia.
 • 13. Warunki płatności: Płatność za dokonanie rejestracji może być uiszczona w następującej formie:
  • przelewem bankowym na rachunek P.F.U.Promyk 2 A. Guzior 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul.Furgoła 46 na rachunek w ING Bank Śląski
   42 1050 1344 1000 0090 6420 4986 (w tytule należy wpisać dane klienta oraz opłata członkowska).
 • 14. Oświadczenie – Centrum Zapoznawcze „ZOLYTY” oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis www.zolyty.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze ulepszanie serwisu nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu www.zolyty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji, napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu www.zolyty.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe serwis www.zolyty.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu www.zolyty.pl stosowną informację.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania serwisu www.zolyty.pl należy zgłaszać przy pomocy zakładki kontakt.