Regulamin Program Partnerski Swatka Anna

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem programu partnerskiego SwatkaAnna.pl (zwanym dalej Programem) jest Promyk Anna Guzior-Rutyna, ul. Furgoła 46, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, NIP: 6412223379, REGON: 240204751 (zwana dalej Organizatorem).
2. Osoba, która zamierza promować usługi Serwisu i zarejestrowała się w Programie staje się jego Partnerem.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z jego załącznikami oraz innymi dokumentami, które wyraźnie powołują się na tenże Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Partnerami, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
4. Każda osoba, która chce zostać Partnerem, jest zobowiązana do zapoznania się z treścią tegoż Regulaminu, Polityki Prywatności, oraz z innymi regulaminami Serwisu, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów.
5. Partnerzy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
6. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny, w dowolnym momencie można zrezygnować z udziału w Programie, zgłaszając Organizatorowi chęć usunięcia konta.
7. Partner otrzymuje dostęp do własnego Panelu Partnera, który dostępny jest jako element Serwisu SwatkaAnna.pl
8. Partner promuje Serwis za pomocą Linku Partnerskiego zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny Partnera.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Program ma na celu popularyzuję serwisów www.swatkaanna.pl oraz www.zolyty.pl celem sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie www.swatkaanna.pl oraz www.zolyty.pl .
2. W ramach aktywnego udziału w Programie, każdy Partner otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji, które są naliczane przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem.
3. Prowizja wynosi 10% – książki, pakiet komfort, indywidualny, vip, vip priorytet, analiza singla, analiza partnerska, konsultacje oraz 30% – wszystkie e-booki, audiobooki od każdej opłaconej transakcji, która została wygenerowana z linku partnerskiego Partnera. Dla szczególnie aktywnych Partnerów przewidziane są wyższe prowizje.

NABYCIE STATUSU PARTNERA

1. Partnerem Serwisu mogą stać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia.
2. Partnerem Serwisu mogą być również przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
3. Warunkiem otrzymania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim poprzez formularz rejestracji https://swatkaanna.pl/panel-partnera/rejestracja-partnera/
4. Formularz rejestracji Partnera powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. W przypadku stwierdzenia, że podane dane nie są prawdziwe, Organizator ma prawo usunąć konto Partnera, wraz z wypracowanymi prowizjami, oraz odmówić wypłaty prowizji Partnerowi.
5. Partner w należyty sposób dbać będzie o bezpieczeństwo swoich danych osobowych oraz nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim.
6. Organizator ma prawo zwrócić się do Partnerów o przekazanie dodatkowych danych lub informacji, bądź też dostarczenie określonych dokumentów, oświadczeń, a także podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z Partnerem.
7. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
8. Partner i jego działania mogą podlegać weryfikacji przez Organizatora. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu działań Partnera na wizerunek Organizatora, Organizator ma prawo zablokować lub usunąć konto Partnera.
9. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych , które zostały podane formularzu rejestracji.
10. Organizator przetwarza dane osobowe Partnerów zgodnie z Polityką Prywatności.
11. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości związanych z Serwisem na podany podczas rejestracji adres e-mail.
12. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.
13. Każdy Partner ma prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera w Panelu Partnera.
14. Każdy Partner może posiadać wyłącznie jedno konto w Programie Partnerskim.

MATERIAŁY PROMUJĄCE USŁUGI I PRODUKTY SERWISU

1. Zadaniem Partnera jest dbanie o aktualność prezentowanych informacji o usługach i produktach Serwisu.
2. Odpowiedzialność prawną za treści związane ze stworzonymi przez Partnera materiałami promocyjnymi ponosi Partner.
3. Organizator ma prawo, wezwać Partnera pod rygorem zablokowania konta do usunięcia konkretnych reklam z konkretnych stron Partnera w dowolnym momencie.
4. Niedozwolone jest podszywanie się pod Serwis we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Serwisu
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Organizatora (hotlinkowanie), chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów.
6. Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów autorstwa Organizatora na własnych stronach oraz w reklamach zamieszczanych na innych stronach, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w stosunku do konkretnych materiałów poprzez np. ich umieszczenie w Panelu Partnera.

DZIAŁANIA PARTNERA

1. Zadaniem Partnera jest promocja usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do odwiedzania Serwisu, rejestracji i dokonywania zakupów w Serwisie.
2. Partner jest zobowiązany do dbania o dobrą markę Serwisu, Organizatora, usług i produktów w serwisie Partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.
3. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora i nie ma prawa podpisywać w jego imieniu żadnych dokumentów.
4. Przejście na strony Serwisu powinno być świadomym i zamierzonym działaniem odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone ani zautomatyzowane.

PRZYPISANIE KLIENTA DO KONTA PARTNERA

1. Każdy Partner otrzymuje własny unikalny identyfikator, który dodany w odpowiednio do adresu Serwisu tworzy tak zwany Link Partnerski. Kliknięcie w Link Partnerski skutkuje zapisaniem na komputerze odwiedzającego pliku cookie. Pełen Link Partnerski znajduje się w Panelu Partnera.
2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego Klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba odwiedziła strony Serwisu przez Link Partnerski udostępniony przez Partnera
3. Na komputerze osoby poleconej przez Partnera nastąpi próba założenia pliku cookie z informacją o identyfikatorze Partnera. Plik cookie ma ustawioną ważność na 30 dni.
4. Przypisanie Klienta do Partnera wymaga, aby w momencie rejestracji w Serwisie na komputerze Klienta był ważny plik cookie Partnera.
5. Partner otrzymuje prowizję sprzedażową od każdego opłaconego zamówienia przypisanego Klienta, który nie zażąda zwrotu w ciągu 30 dni od dnia zakupu.
6. Działanie Programu do czasu rejestracji użytkownika w Serwisie opiera się na plikach cookie.
7. Partner zna i akceptuje sposób przypisywania Klienta do Partnera.
8. W przypadku, kiedy odpowiednie pliki cookie ze strony Serwisu nie zostaną przyjęte, przypisanie Klienta do Partnera nie jest możliwe.
9. Partner ma dostęp do dedykowanego Panel Partnera, w którym może przeglądać statystyki Programu, w tym ilości przypisanych klientów, którzy dokonali zakupu oraz historii wypłat i bieżącego salda prowizji na koncie Partnera.

ZGŁOSZENIE WYPŁATY PROWIZJI

1. Minimalną kwotą wypłaty prowizji ustaloną przez Organizatora jest 200zł.
2. Partner wystawia fakturę VAT i przesyła ją na adres Organizatora.
3. Wartość podana w Panelu Partnera pojawi się jako wartość brutto na fakturze VAT.
4. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
5. Wypłata Partnerowi wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury.

WYPOWIEDZENIE UMOWY A WYPŁATA PROWIZJI

1. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, otrzyma on wypłatę prowizji po przesłaniu prawidłowy wystawionej faktury.
2. W przypadku decyzji Organizatora o zerwaniu umowy z powodu nie stosowania się przez Partnera do zasad zawartych w Regulaminie uzyskane przez Partnera prowizje nie będą wypłacane.
3. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.

ZASADY OPODATKOWANIA

1. Partner ma obowiązek przekazać Organizatorowi na jego żądanie danych, które umożliwiają wykonanie przez Organizatora ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. W przypadku odmowy przez Partnera podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Organizatora ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Organizator odmówi wypłaty prowizji Partnerowi.
3. Partner rozlicza się z Urzędem Skarbowym samodzielnie w oparciu o wystawione Organizatorowi faktury VAT.
4. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się lub niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązkach przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I PARTNERA

1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Serwis ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.
2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu.
3. Organizatorowi przysługuje również prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, netykietą i/lub prawem działalności Partnera.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak możliwości rejestracji w Serwisie przez osobę, która kliknęła w Link Partnerski.
b) brak możliwości uznania przez Organizatora przypisania Klienta do Partnera w wyniku usunięcia/zmodyfikowania przez osobę, która kliknęła w Link Partnerski pliku zawierającego “cookie” otrzymanego po kliknięciu w reklamę Serwisu lub nie korzystaniu przez tą osobę z technologii “cookie”,
c) problemy techniczne związane z wyświetlaniem reklam, naliczaniem wynagrodzenia lub przekierowywaniem odwiedzających Strony WWW Partnera,
d) wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego z przyczyn leżących po stronie Partnera.
5. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu oraz kwestie związane z realizacją Programu Partnerskiego prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@swatkaanna.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA.

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Partnera, Organizator może zablokować jego konto, co oznacza zawieszenie naliczania wynagrodzenia i wezwać do zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta.
2. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił.
3. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Jeżeli Partner nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu, do pisemnej rezygnacji z Programu. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.

TABELA PROWIZJI i PRODUKTÓW

Produkt

Wysokość prowizji

 1. Pakiet Indywidualny
 2. Pakiet Indywidualny – Umowa zawarta stacjonarnie w Centrum Zapoznawczym Zolyty lub przez wideorozmowę
 3. Pakiet Komfort
 4. Pakiet Komfort – Umowa zawarta stacjonarnie w Centrum Zapoznawczym Zolyty lub przez wideorozmowę
 5. Pakiet VIP
 6. Pakiet VIP – Umowa zawarta stacjonarnie w Centrum Zapoznawczym Zolyty lub przez wideorozmowę
 7. Pakiet VIP Priorytet
 8. Pakiet VIP Priorytet VIP – Umowa zawarta stacjonarnie w Centrum Zapoznawczym Zolyty lub przez wideorozmowę
 9. Analiza Par
 10. Analiza Singla
 11. Konsultacje telefoniczne
 12. Konsultacje online
 13. Konsultacje e-mailowe
 14. Książka “Zolytowy Poradnik Randkowy”
 15. Książka “Jak znaleźć odpowiednią kobietę?”
 16. Książka “Jak znaleźć faceta i dobrze wyjść za mąż?”
 17. Książka “ Jak w 21 dni naprawić związek?”

10%

 1. E-book “Zolytowy poradnik randkowy”
 2. E-book “Jak znaleźć odpowiednią kobietę?”
 3. E-book “Jak znaleźć faceta i dobrze wyjść za mąż?”
 4. E-book “Jak w 21 dni naprawić związek?”
 5. E-book “ Jak randkować bez wychodzenia z domu?”
 6. Pakiet dla kobiet 3 -ebooki
 7. Pakiet dla mężczyzn 3-ebooki
 8. Audiobook “Zolytowy poradnik randkowy”
 9. Audiobook “Jak znaleźć odpowiednią kobietę?”
 10. Audiobook “Jak znaleźć faceta i dobrze wyjść za mąż?”

30%